Home » Historiek

Historiek

Chronologische tijdlijn SK Berkenrode

1983
 • Oprichting SKB: 2 seniorenploegen (veldvoetbal)
1984
 • Oprichting zaalvoetbalploeg dames
 • 3de seniorenploeg (veldvoetbal)
1985
 • Oprichting darts
 • Oprichting supportersclub
1986
 • Oprichting tafeltennis (3 ploegen)
1987
 • 1ste veteranenploeg (veldvoetbal)
 • 4de ploeg tafeltennis
1988
 • Einde darts
 • 2de damesploeg (zaalvoetbal)
1990
 • Oprichting jeugdvoetbal
 • Oprichting kaartclub
1991
 • 3de damesploeg (zaalvoetbal)
1994
 • 5de ploeg tafeltennis
 • Oprichting zaalvoetbalploeg heren
1997
 • Einde damesploeg (zaalvoetbal)
 • 3de seniorenploeg wordt 2de veteranenploeg
1999
 • Oprichting veldvoetbalploeg dames
2000
 • Fusie met kaartclub a�?Het Macadammekea�?
2002
 • 2de damesploeg (veldvoetbal)
 • Oprichting fietsclub
2003
 • Oprichting korfbal (2 seniorenploegen + 3 jeugdploegen)
2004
 • 3de seniorenploeg (veldvoetbal)
2005
 • 2de herenploeg (zaalvoetbal)
2006
 • 4de seniorenploeg (veldvoetbal)
 • 3de herenploeg (zaalvoetbal)
 • Oprichting petanque
2007
 • 3de damesploeg (veldvoetbal)
2008
 • 5de seniorenploeg (veldvoetbal)
2010
 • 4de herenploeg (zaalvoetbal)
 • Einde supportersclub
 • Oprichting feestcomitA�
2011
 • Oprichting dameszaalvoetbalploeg
2013
 • Einde feestcomitA�
 • Start Multimove project
2014
 • Einde korfbal
 • Einde fusie kaartclub “Het Macadammeke”

 

1. De creatie van de vzw SK Berkenrode

SK Berkenrode

In de Moretus, het nieuwe parochiecentrum van de gemeente Hoboken, ontstond in 1983 het idee om met een voetbalploeg te starten. Met het oog op de jeugd opteerde men dat er naast het jeugdhuis JOH en de plaatselijke jeugdbeweging, namelijk scouts en chiro, ook nood was aan lichamelijke ontspanning. De keuze was snel gemaakt: de meest populaire sport voor de jongeren was voetbal, al was men er reeds van in het begin van overtuigd dat ook allerlei andere sporttakken meer dan welkom waren.

Om dit idee wat meer vorm te geven, besloot Paul Van den Bergh, de toenmalige uitbater van het parochiehuis, samen met een aantal tooghangers op 29 maart 1983 om de oprichting van een nieuwe voetbalploeg te bespreken. Er werd nagegaan of er wel degelijk interesse was, of een sportkring financieel haalbaar zou zijn, wat de mogelijke struikelblokken zouden zijn, enz.

Een week later, op 5 april 1983, was het dan zover. De heren Paul Van Heyst, schepen van de stad Antwerpen, Henri Coenegrachts, Marcel Lauwers, Paul Van den Bergh, FranA�ois Van Gansen en Georges Eeckhout hielden de officiA�le stichtingsvergadering. De bedoeling was om een hechte vriendenclub op te richten, waar iedereen terecht kon enA� sportiviteit en fairplay hoog in het vaandel werden gedragen.

Tijdens die eerste vergadering moesten natuurlijk ook een aantal praktische zaken besproken worden. Er werd beslist om te spelen in het Koninklijk Katholiek Sportverbond (K.K.S.F.B.), wat later het K.V.V. zal worden. Deze keuze was redelijk evident gezien de club werd opgericht in het parochiecentrum.

Een heel wat moeilijkere keuze moest gemaakt worden omtrent de terreinen waarop gespeeld kon worden. Er waren naar schatting een 25-tal mogelijke spelers, waardoor men spelgelegenheid moest kunnen bieden voor 2 ploegen. Het parochiecentrum lag midden in het centrum van Hoboken en beschikte dus niet zelf over een terrein. Om dit probleem op te lossen werd de schepen van de stad Antwerpen, Paul Van Heyst, ingeschakeld. De 1ste ploeg kreeg de mogelijkheid om te spelen op het terrein Valaar (Wilrijk) en de 2de ploeg speelde op het terrein Stuivenberg (Hoboken).

Ook omtrent de naam van de nieuwe sportvereniging ontstond enige discussie. In eerste instantie viel het oog meteen op a�?Moretusa�� naar het parochiecentrum, maar dat was niet mogelijk. Er was eerder al een voetbalploeg FC Moretusburg opgericht in Hoboken die speelde in hetzelfde verbond, wat voor te veel verwarring zou zorgen. Toch wilde men het verband met het parochiecentrum, dat ook het clublokaal van deze voetbalclub zou worden, duidelijk aantonen. Daarom werd uiteindelijk gekozen om naar de straatnaam te verwijzen. Berkenrodelei werd zo omgevormd naar Sportkring Berkenrode, alias SKB.

Tijdens de volgende vergadering op 19 april 1983 werd het bestuur van SK Berkenrode verkozen. Ieder kreeg zijn eigen taak.

 • Erevoorzitter: Paul Van Heyst
 • Voorzitter: Henri Coenegrachts
 • Ondervoorzitter + public relations: FranA�ois Van Gansen
 • Secretaris: Georges Eeckhout
 • Schatbewaarder: Marcel Lauwers
 • Materiaalmeester + hulpsecretaris: Paul Van den Bergh
 • Selectie + trainers: Paul Van den Bergh, Albert Raes, Raymond Loriers
 • Proost: Eerwaarde Heer Guido Wauters

SK Berkenrode werd opgericht als een feitelijke vereniging. Dit hield in dat iedereen solidair verantwoordelijk was. Omdat deze bestuursvorm moeilijk haalbaar is, werd er door het K.K.S.F.B. aangeraden om omgevormd te worden naar een vzw. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd. Toch duurde het nog 5 jaar vooraleer SK Berkenrode in 1988 in het staatsblad verscheen als officiA�le vzw.

Vzw SK Berkenrode

Zoals reeds eerder vermeld zijn er een aantal afdelingen verenigd onder de vzw SK Berkenrode. Elke sporttak heeft naast zijn eigen bestuur ook een afgevaardigde in de vzw. Het eigen bestuur van elke sporttak staat vooral in voor de communicatie met het sportverbond waar zij in spelen en zijn het aanspreekpunt voor de leden. De afgevaardigde die ook in de vzw zetelt, moet bij elke vergadering een beknopt verslag weergeven van de werking in zijn afdeling.

Indien er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, zoals aankopen boven a�� 250, nieuwe initiatieven en probleemsituaties die niet in het afdelingsbestuur opgelost kunnen worden, dienen zij voorgesteld te worden op de vzw-vergadering, waarna een stemming volgt.

De vzw bestaat uit een aantal bestuursleden aangevuld met de afgevaardigden uit de onderafdelingen. Zij hebben allen stemrecht (cfr. organogram).

De afdeling petanque is niet vertegenwoordigd in het vzw-bestuur. Zij spelen niet in competitieverband en hebben, behalve het onderhoud van de petanquebanen, geen extra kosten of noden. Indien zij een vrijwilliger (permanent of tijdelijk) willen afvaardigen in het vzw-bestuur is hij/zij altijd welkom.

De vzw zorgt onder andere voor de organisatie van SK Berkenrode. Zij regelen het financieel beleid en de uitbating en onderhoud van de kantine en de voetbalvelden. Zij zijn ook het contactpunt met officiA�le instanties, politici, advocaten en dergelijke. Ze stellen het interne reglement en de statuten van de vzw op en bespreken afdelingsoverschrijdende punten.

(Lees verder voor het overzicht van de verschillende afdelingen op de volgende pagina.)

Pages: 1 2

Comments are closed.